Doklady v osobní dopravě

 

 Období školních výletů pomalu vrcholí a na silnicích se budou v čím dál větší míře objevovat autobusy, které přepravují turisty na vytouženou dovolenou u moře, v horách nebo při poznávání krás evropských měst a památek.

Protože zvýšená osobní doprava bude jako každoročně podrobena i větší kontrole, přinášíme několik tipů, na které by dopravci ani jejich zaměstnanci neměli v žádném případě zapomenout.

1. Nezbytné doklady příležitostné osobní dopravy

 • Samozřejmostí jsou doklady vozidla (osvědčení o registraci vozidla, doklad o sjednání zákonného pojištění) adoklady řidiče.
 • Karta řidiče, jestliže byla řidiči vydána a dále záznamy o dobách řízení a odpočinku za uplynulé období 28 dnů. Záznamy lze i nadále vést na záznamových listech, pokud jde o vozidla vybavená analogovými tachografy nebo prostřednictvím zmíněné karty řidiče u digitálního tachografu. Pokud vedení záznamu tachografem nebylo možné, lze činnosti doložit i jiným dokladem.
 • Doklad oprávnění k podnikání – v případě dopravy po ČR je to výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku. Pozor, dříve vydávaná „koncesní listina“ již není platným dokladem!
 • U mezinárodní dopravy je povinným dokladem Eurolicence. Tu lze alternativně použít i ve vnitrostátní dopravě. V některých případech, bude nezbytné, mít vydané osvědčení pro dopravu prováděnou na vlastní účet, tak jak to uvádí v čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) 1073/2009.
 • Kopie záznamu objednávky (zákon č. 111/1994 Sb.), která musí být ve vozidle po celou dobu přepravy. Náležitosti tohoto dokladu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 478/2000 Sb., § 15a.
 • U mezinárodní dopravy je třeba mít ve vozidle sešit jízdních listů EU (zelená barva). Před zahájením cesty musí být list vyplněn dvojmo, originál tohoto dokladu zůstává ve vozidle, opis je uložen u dopravce. Při cestách mimo země EU (Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Moldávie, Turecko) se používá podobný doklad –jízdní list INTERBUS. Podmínky pro jeho vyplnění jsou v podstatě shodné s listem EU, pouze na zadní straněmusí mít dokument INTERBUS uveden seznam přepravovaných osob.

2. Další podmínky

 • Vozidlo v mezinárodní dopravě musí splňovat čl. 3 odst. 8 přílohy II dohody INTERBUS – emisní limityminimálně EURO 1.
 • Označení vozidla obchodním jménem dopravce
 • Vybavení vozidla hasicími přístroji podle jeho obsaditelnosti. Dnes již nerozhoduje hmotnost náplně, ale uvedenáhasicí schopnost přístroje. Pro autobus s nejvýše 22 místy, kromě místa řidiče, je minimální hasicí schopnost21A nebo 113B, ostatní autobusy mají předepsány přístroje s minimální schopností 43A nebo 183B. Není nutné, aby přístrojů bylo ve vozidle více. Pokud bude ve vozidle jeden a ten bude uvedené hodnoty splňovat, považuje se za dostačující. Lhůta pro pravidelnou kontrolu hasicích přístrojů podléhá národním předpisům a pro vozidla registrovaná v ČR činí nejvýše jeden rok.
 • Obnovené pláště pneumatik nesmějí být použity na přední nápravě autobusů (platí pouze pro vozidla registrovaná v ČR).
 • Na sedadlech, která jsou povinně vybavena bezpečnostními pásy, je přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána.
 • Při využití možnosti odložení týdenního odpočinku až o 12 dní, platí kromě jiného režimu přestávek v noční době také povinnost vybavení vozidla digitálním tachografem.

Není asi třeba zdůrazňovat, že základním předpokladem pro šťastnou a bezpečnou cestu je bezvadný technický stav vozidla a neméně bezvadné schopnosti řidiče. Zanedbání předepsaných přestávek a odpočinků není pouze věcí řidiče nebo jeho zaměstnavatele, ale dotýká se všech cestujících bez výjimky!

Uložit odkaz do záložek.